Javne nabavke 2017

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Na osnovu Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma („Službeni glasnik BiH“ broj: 90/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma za javnu nabavku roba, usluga i radova Društva i Okvirnog Plana poslovanja TRŽNICE-PIJACE d.o.o. Tuzla za period 2015. – 2017.godina, donosi se Plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2017.godinu.

 

 

I – JAVNA NABAVKA ROBA, USLUGA I RADOVA

     (Direktni sporazum)

 

Nabavka roba, usluga i radova putem postupka „Direktni sporazum“ će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Pravilnikom o direktnom sporazumu u ukupnom iznosu od  93.091 KM odnosno nabavka roba u iznosu od 46.200 KM i nabavka usluga u iznosu od 46.891 KM.

 

I.1. – ISTOVRSNE ROBE – vrijednosni razred do 6.000,00 KM

 

Red.

broj

PREDMET NABAVKE

(ROBA)

Šifra

JRJN

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

(KM)

 

O P I S

 

1.

Materijal za tekuće održavanje nekretnina, postrojenja i opreme

 

 

5.000

Razni materijal za tekuće održavanje za potrebe Društva

 

2.

Materijal za tekuće

održavanje elektroinstalacija

 

 

400

Elektroinstalaterski

materijal

 

3.

Materijal za tekuće

održavanje vodoinstalacija

 

 

300

Vodoinstalaterski

materijal

4.

Građevinski materijal

 

300

Građevinski materijal

 

5.

Materijal za tekuće

održavanje javnih dobara

 

 

6.000

Razni materijal za tekuće održavanje javnih dobara

 

6.

Materijal za investiciono

održavanje javnih dobara

 

 

6.000

Razni materijal za invest. održavanje javnih dobara

 

7.

 

Kancelarijski materijal

 

 

3.500

Razni materijal za

potrebe Društva

 

8.

Materijal za

održavanje čistoće

 

 

2.500

Hemijski i sanitarni

proizvodi, metle

9.

Utrošeni ostali materijal

 

                      500

Utrošeni ostali materijal

 

10.

Materijal za proizvodnju

energije- ugalj

 

 

4.000

Ugalj za

zagrijavanje prostorije

11.

Utrošeno gorivo (teretna vozila)

 

1.300

Gorivo za TMV

12.

Utrošeno gorivo (putnička vozila)

 

4.500

Gorivo za PMV

 

13.

Ostala energija i gorivo

(tekući plin i dvotaktol ulje)

 

 

500

Plin i ulje za

potrebe Društva

 

14.

 

Rezervni dijelovi

 

 

1.500

Rezervni dijelovi za vozila, opremu i sl.

 

15.

Sitni inventar,

HTZ oprema i auto gume

 

 

3.000

Sitni inventar, gume, odjeća, obuća i druga

zaštitna sredstva

 

16.

Troškovi

reprezentacije u zemlji

 

 

1.200

Proizvodi za ugoščavanje poslovnih partnera

17.

Ostali razni troškovi

 

250

Ostali razni troškovi

 

18.

Stručni časopis

(finansije i računovodstvo)

 

 

250

Časopis za stručno

usavršavanje

 

19.

Ostali razni

nepomenuti troškovi

 

 

200

Ostali razni nepomenuti

trošk. za potrebe Društva

  20.

Nabavka opreme

 

                   5.000

Oprema razna(investicija)

 

U K U P N O

 

46.200

 

I.2. – ISTOVRSNE USLUGE – vrijednosni razred do 6.000,00 KM

 

Red.

broj

PREDMET NABAVKE

(USLUGE)

Šifra

JRJN

PROCIJENJENA

VRIJEDNOST

(KM)

 

O P I S

1

2

3

4

5

 

1.

Usluge održavanja nekretnina, opreme i postrojenja

 

 

1.000

Usluge održavanja nekretnina, opreme i postrojenja

 

2.

Usluge tekućeg održavanja i popravki javnih dobara

 

 

5.000

Usluge tek. održavanja i popravki javnih dobara

 

3.

Usluge investicionog održavanja i popravki javnih dobara

 

 

4.391

Usluge inv. održavanja i popravki javnih dobara

 

4.

 

Usluga održavanja opreme

 

 

1.000

Usluga održavanja računara, kopir aparata, vaga, rashl. vitrina i sl.

 

5.

Usluga održavanja

fiskalnih kasa

 

 

1.400

Redovni mjesečni i godišnji servis

 

6.

 

Usluga održavanja vozila

 

 

800

Usluga održavanja

PMV i TMV

 

7.

 

Usluga reklame i propagande

 

 

2.000

Reklame na raznim

medijima, te sportskim događajima i sl.

8.

Usluge revizije

 

2.000

Eksterna revizija

 

9.

Pravne usluge

(advokatske i notarske usluge)

 

 

500

Advokatske i

notarske usluge

10.

Zdravstvene usluge

 

1.250

Sistematski pregled

 

11.

 

Usluge stručnog usavršavanja

 

 

1.000

Stručni seminari iz oblasti ekonomije i prava

 

12.

Ostale nepomenute

vanjske usluge

 

 

500

Ostale nepomenute

vanjske usluge

 

13.

Usluga deratizacije,

dezinfekcije i dezinsekcije

 

 

1.000

 

Sanitarne usluge

 

14.

 

Dimnjačarske usluge

 

 

1.100

Usluga čiščenja

dimovodnih instalacija

 

15.

Premija osiguranja

imovine, vozila i javnih dobara

 

 

2.700

Osiguranje nekretnina

i opreme

  16.

Premija osiguranja zaposlenih

 

1.700

Osig. zapos.Društva

 

17.

Troškovi platnog prometa

(bankarske usluge)

 

 

3.000

Naknada za korištenje računa, DNT-a i dr.

 

18.

PTT usluge

(telekomunikacijske usluge)

 

 

5.000

Fiksna i mobilna telefonija, internet, fiskalne kase

 

19.

Usluge obezbjeđenja

pijačnog prostora Simin Han

 

 

1.200

Usluge osiguranja

pijačnog prostora

 

20.

Usluge tehničkog

pregleda vozila

 

 

350

Tehnički pregled

PMV-a i TMV-a

 

21.

Izrada glavnog projekta uređenja pijace-ISTOK m.pijaca

 

 

4.500

Početak aktivnosti na

uređenju pijace ISTOK

 

22.

Izrada glavnog projekta uređenja pijace-ISTOK m.pijaca (ostalo)

 

 

4.000

Početak aktivnosti na

uređenju pijace ISTOK

 

23.

Revizija glavnog projekta

uređenja pijace-ISTOK m.pijac

 

 

1.500

Početak aktivnosti na

uređenju pijace ISTOK

 

U K U P N O

 

46.891

 

 

                                                                                            Predsjednik Nadzornog odbora

                                                                                              _________________________

                                                                                                Alija Sadiković, dipl.ing.el.

 

0 0