Tržno pijačni red

Tržno-pijačnim redom uređuju se tržna pravila za prodaju robe, vrsta robe, način izlaganja robe, te prodaja, održavanje prostorija i opreme i uslovi za obavljanje trgovine na pijacama u nadležnosti Tržnice - pijace d.o.o. Tuzla.
Na osnovu člana 34. stav zakona o trgovini (Sl. novine FBIH br. 64/04), pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (Sl. Novine FBIH br. 12/05) i člana 55. Statuta, ''Tržnice-pijace'' d.o.o. Tuzla, Nadzorni Odbor dana donio je:

TRŽNO PIJAČNI RED

Član 1.
Ovim tržno-pijačnim redom uređuju se tržna pravila za prodaju robe, vrsta roba, način izlaganja robe, te prodaja, održavanje prostorija i opreme i uslovi za obavljanje trgovine na centralnoj gradskoj pijaci u okviru kojeg ''tržnice-pijace'' d.o.o. Tuzla (u daljem tekstu: Zakupac)

Član 2.
Društvo kao zakupodavac pruža tržno-pijačne usluge izdavanjem na korištenje zakupcima poslovne prostorije (prodavnica, kiosk, boks, magacina), prodajna mjesta (vitrina, dio vitrine, tezga, dio tezge, prodajni stol i klupa i dr.) uz zakupninu utvrđenu važećim Cjenovnikom usluga.
Društvo pruža tržno-pijačne usluge uz prethodnog stava pravnim i fizičkim licima u skladu sa Zakonom i Ugovorom o zakupu.

Član 3..
Na centralnoj gradskoj pijaci vrši se prodaja u zatvorenim i otvorenim prodajnim prostorima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i ostalih vrsta proizvoda i roba ako su ispunjeni uslovi za prodaju utvrđeni zakonskim propisima.

Član 4.
Prostorije smještene u tržnici-pijaci koje predstavljaju prodavnicu odnosno kiosk na posebno uređenom otvorenom prostoru, moraju u pogledu roba koje se u njima prodaju ispunjavati zakonske propise i uslove minimalno-tehničke opremljenosti.

Član 5.
U zatvorenoj tržnici, Društvo pruža usluge  Zakupcima koji obavljaju promet mesom i mesnim proizvodima, mlijekom i mliječnim proizvodima, pekarski proizvodi i slatki program iz te djelatnosti, razne vrste tjestenine, riba svježa i zamrznuta i prerađevine od ribe, med, jaja, svježe i zamrznuto meso peradi i drugi prehrambeni proizvodi.

Član 6.
U sastavu tržnice-pijace, na odvojenom posebno uređenom prostoru, vrši se prodaja cvijeća, bižuterije, bazarske robe i igračaka, parfumerijskih i kozmetičarskih proizvoda, satova i proizvoda od plemenitih metala i kožne galanterije u montažno –demontažnim objektima, kioscima.

Član 7.
Usluge pijace na malo vrši se na posebno uređenom otvorenom prostoru na tezgama, prodajnim stolovima i klupama u okviru kojeg zakupci obavljaju promet poljoprivredno-prehrambenim proizvodima, svježeg voća i povrća, sve vrste zrnastog i drugog sušenog voća i povrća, žitarica i brašno pripremljeno na domaći način, gljive koje se smatraju upotrebljivim za ljudsku ishranu, ljekovito bilje, med i vosak ina domaći način i ostalih poljoprivredno.-prehrambenih proizvoda, ako su ispunjeni uslovi za prodaju određene robe na malo u skladu sa zakonom i Ugovorom o zakupu.

Član 8.
Inspekcijski nadzor u provođenju Zakona o trgovini u skladu sa članovima 55, 56, 57, 58, 59 i 60, nad radom zakupaca, odnosno trgovaca, koji obavljaju trgovinsku djelatnost u pijačnim prostorima vrši nadležna tržišna inspekcija i drugi inspekcijski organi u skladu sa ovlaštenjima.

Član 9.
Zakupci u okviru prodajnih prostora, boksova, prodajnih stolova, klupa, na otvorenom i zatvorenom prostoru tržnice-pijace dužni su:
 • Obezbijediti ispravnu i baždarenu vagu postavljenu na vidno mjesto, ukoliko to zahtijeva vrsta robe koja se prodaje,
 • Da na vidno mjesto istaknu cijenu robe,
 • Naplaćivati po istaknutim cijenama, tačno mjeriti (vagati) robu, a za opravdane i blagovremene reklamacije kupaca izvršiti zamjenu novom robom ili kupcu vratiti iznos plaćen za tu robu,
 • Da istaknu firmu i sjedište pravnog lica, odnosno ime i prezime sa adresom fizičkog lica,
 • Da se prema potrošačima, kao i prema osoblju zakupodavca ponašaju i ophode pristojno i korektno,
 • Da odlažu smeće u za to određeni prostor-kontejner,
 • Da održavaju ličnu higijenu, a naročito u okviru zatvorene tržnice (uredno obučeni sa bijelim mantilima, kapom ili maramom, podšišani, obrijani, čistih ruku i sl.),
 • Pored gore navedeno korisnici usluga u okviru Tržnice-pijace na tezgama-vitrinama dužni su:
 • Na uočljiv način istaći ime i prezime i numeraciju prodajnog mjesta-tezge,
 • Zaključiti ugovor o zakupu prodajnog mjesta i opreme, a produženje – rezervaciju dogovoriti od 1. do-5. za tekući mjesec, te zakupljeni prostor-tezgu koristi svakodnevno,
Izuzetno je od prethodnog stava pijačna tezga-oprema izdaje se drugom korisniku na jednodnevnu upotrebu ako se isti ne pojavi u određenom vremenu a najdalje do 10 sati tekućeg dana ili se zaključuje Ugovor sa novim korisnikom.

Član 10.
Zakupac prostora ne može koristiti usluge suprotno od odredaba ovog pijačnog reda, niti ustupiti prostor i opremu drugom licu odnosno istu otuđiti, u suprotnom ugovor se smatra automatski raskinutim, u kom slučaju komisija zakupodavca u roku od 3 (tri) dana preuzima prostor (kada su u pitanju korisnici-zakupci pijačnih tezgi-opreme, isti se preuzima odmah i izdaje novom korisniku, a u slučaju poslovnih prostora vrši se komisijska primopredaja i pečaćenje prostora).

Član 11.
Na tržnicama- pijacama su zabranjenu svi vidovi narušavanja konkurencije (monopolističko djelovanje, nelegalna konkurencija, špekulacije i sl.)

Član 12.
Tržnica na malo mora imati:
 • Skladišni prostor za čuvanje proizvoda animalnog porijekla,
 • Rashladne uređaje zavisno od vrste proizvoda,
 • Odgovarajući prostor za spremanje i čuvanje vaga, suncobrana i ostalog pribora kojim se služe prodavci,
 • Prostor za sanitarni i veterinarski pregled namirnica,
 • Poseban prostor namijenjen za odlaganje otpadaka,
 • Pomoćnu prostoriju namijenjenu za higijensko-sanitarne potrebe za zaposlena lica u tržnici,
 • Garderobu za smještaj odjeće i obuće,
 • Odvojene pomoćne prostorije namijenjene za higijensko sanitarne potrebe prodavača i kupaca robe,
 • Priključak za javnu vodovodnu, odvodnu i električnu mrežu,
 • Istaknut izvod iz tržnog reda,
 • Ispravnu kontrolnu vagu dostupnu svakom potrošaču, postavljenu na vidno mjesto sa određenim oznakama čije se usluge ne smiju naplaćivati,
 • Odgovarajući pristup teretnim vozilima.

Član 13.
Društvo održava sanitarno-higijenske uslove i stara se o čistoći prostora na pijaci i u tržnici koji nisu izdati Zakupcima poslovnih prostora. U zakupljenim poslovnim prostorima sanitarne uslove i čistoću održavaju zakupci.
Nakon završetka radnog vremena zakupodavac uklanja smeće sa cijelom objekta tržnice-pijace i ostalo odlaže na za to određeno mjesto-kontejner, a zatim svakodnevno po potrebi odvozi na deponiju.
Svakodnevno nakon uklanjanja smeća vrši pranje otvorene pijace i tržnice, čisti tezge i vitrine, čisti vage i utege itd.
Društvo u zimskom periodu čisti snijeg i led i po potrebi otvoreni prostor pijace posipa solju, a radi omogućavanja normalnog poslovanja pijace.

Zabranjeno je zakupcima i posjetiocima u tržnici i na pijaci da:
 • Da unose proizvode u poslovne prostorije koja je namijenjena za prodaju, za vrijeme radnog vremena tržnice-pijace i druga slična radnja kojom se ometa normalan rad i kretanje građana-kupaca,
 • Drže ambalažu oko prostora u tržnici-pijaci,
 • Nepristojno se i nekorektno ponašaju,
 • Narušavaju red i mir (vika, svađa, tuča i sl.),
 • Bacaju otpatke van prostora za smeće, pljuju i sl.
 • Izlažu robu prodaji na tlu tržnice-pijace,
 • Nepropisno upotrebljavaju električnu energiju i upotrebljavaju istu za grijanje prostora i loženje vatre na otvorenoj pijaci, kao i preuzimanju drugih radnji koje mogu izazvati požar,
 • Uvode pse i druge životinje u objekt tržnice i otvorene pijace.

Član 15
Radno vrijeme tržnice-pijace u zimskoj sezoni radnim danom od 07-16 sati, nedjeljom od 07-13 sati, a u ljetnoj sezoni radnim danom od 07-17 sati, nedjeljom od 07-14 sati.
Prema potrebi i odluci nadležnog organa može se odrediti drugačije radno vrijeme.
Dostava robe na tržnici-pijaci , odnosno istovar-utovar vrši se svakim danom do 08 sati i od 15-16 sati.

Član 16
Prodajni stolovi moraju biti postavljeni tako da između istih ostane najmanje 1,5 m slobodnog prostora za nesmetano kretanje kupaca-prodavača.

Član 17.
Zakupci su obavezni da preuzeta prodajna mjesta koriste namjenski za obavljanje dozvoljene djelatnosti i da se pridržavaju tržnog reda.

Član 18.
Ne pridržavanje tržnog reda od strane zakupaca povlači automatski raskid Ugovora, i zakupac je saglasan da se bez otkazanog naloga putem suda Ugovor smatra raskinutim, pa je zakupac dužan u roku od tri dna od dostavljanja otkaza da poslovni prostor boks preda zakupodavcu, a dok zakupci pijačnog prostora-opreme (pijačna tezga-vitrina) dužni su osloboditi prostor i predati opremu odmah tj. Istog dana po učinjenoj povredi ovog pijačnog reda, radi izdavanja novom korisniku.
Ovaj pijačni red predstavlja povredu zaključenog Ugovora sa svakim korisnikom.

Član 19.
Društvo kao zakupodavac i korisnici usluga dužni su se pridržavati utvrđenog pijačnog reda. Ne pridržavanje odredbi pijačnog reda, a koje se odnose na asortiman proizvoda i uvjete za obavljanje trgovine na tržno-pijačnim stolovima-vitrinama, koji je dozvoljen pijačnim redom, povlači odgovornost zakupca u skladu sa važećim propisima.

Član 20.
Ovaj pijačni red donosi Nadzorni Odbor zakupodavca uz prethodnu saglasnost nadležnog Općinskog organa.

Član 21.
Danom donošenja ovog pijačnog reda prestaje da važi pijačni red broj: 05-03-03-23-322-Sl./99 od 4.11.1999. godine.

Član 22.
Pijačni red stupa na snagu narednog dana od dana pribavljanja saglasnosti nadležnog Općinskog organa kada se pijačni red smatra donesenim.
Ovaj pijačni red po stupanju na snagu istaći na vidno mjesto u okviru objekta ''Tržnice-pijace'' d.o.o.

PIJACA SIMIN HAN

Slika

Na osnovu člana 39. stav 3. Zakona o unutrašnjoj trgovini (Sl. novine FBiH br: 40/10), Pravilnika o uslovima minimalne-tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (Sl. Novine FBiH br. 49/12), člana 68. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine Tuzla“ broj: 04/10 od 26.04.2010. godine) i člana 68. Statuta „Tržnice-pijace“ d.o.o. Tuzla, direktor Društva donosi:

TRŽNO-PIJAČNI RED
PIJACA SIMIN HAN
(BUVLJA I ZELENA PIJACA)
 

 

Član 1.

 

Ovim tržno-pijačnim redom uređuju se tržna pravila za prodaju robe, vrsta robe, način izlaganja robe, te prodaja, održavanje prostorija i opreme i uslovi za obavljanje trgovine na pijaci „Pijaca Simin Han“ (buvlja i zelena pijaca) u okviru kojeg „Tržnice-pijace“ d.o.o. Tuzla (u daljem tekstu: Društvo) pružaju tržno-pijačne usluge zakupcima tržno-pijačnog zemljišta, objekata montažno-demontažnog tipa-kiosci i pijačne opreme (u daljem tekstu: Zakupac), odnosno:

 • radno vrijeme pijace,
 • proizvodi koje je dozvoljeno prodavati na pijaci, kao i šematski raspored prodajnih mjesta na pijaci,
 • vrijeme dostave proizvoda na pijacu,
 • čišćenje i odvoženje smeća,
 • pristup i parkiranje ispred pijace,
 • visina naknade za korištenje pijačnog mjesta i
 • drugi elementi neophodni za rad pijace.

 

 

Član 2.

 

„Pijaca Simin Han“ (buvlja i zelena pijaca) ima karakter mješovite pijace gdje se na posebno utvrđenim prostorima i rejonima vrši prodaja poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, rabljene tehničke i ostale robe, rabljenih automobila, uglja i drva iz teretnih motornih vozila (kamion i kombi) i ostalih prozivoda i roba u objektima montažno-demontažnog tipa-kioscima.

 

 

Član 3.

 

Društvo kao zakupodavac pruža tržno-pijačne usluge izdavanjem na korištenje zakupcima tržno-pijačnog zemljišta za smještaj pokretnih prodavnica, montažno-demontažnih objekata, prodajna mjesta (pokretni sto, vitrina, dio vitrine, tezga, dio tezge, prodajni sto i klupa), te pijačne opreme uz zakupninu utvrđenu važećim Cjenovnikom usluga.

 

 

Član 4.

 

Na pijaci Simin Han (buvlja i zelena pijaca) vrši se prodaja u otvorenim prodajnim prostorima poljoprivrednih-prehrambenih proizvoda i ostalih vrsta proizvoda i roba.

2.

 

Član 5.

 

Prostorije smještene u tržnici-pijaci koje predstavljaju prodavnicu odnosno kiosk na posebno uređenom otvorenom prostoru u kojima se vrši prodaja rabljene robe (buvlja pijaca), konfekcijskih, zanatskih i proizvoda kućne radinosti, moraju u pogledu roba koje se u njima prodaju ispunjavati zakonske propise i uslove minimalne tehničke opremljenosti.

 

 

Član 6.

 

Prodaja rabljenih automobila vrši se na posebno organizovanom i tehnički opremljenom mjestu u okviru tržno-pijačnog prostora.

 

Član 7.

 

Prodaja uglja i drva iz treretnih motornih vozila – kamiona i kombija vrši se na posebno organizovanom i tehnički opremljenom mjestu u okviru tržno-pijačnog prostora.

 

 

Član 8.

 

Inspekcijski nadzor u provođenju Zakona o trgovini u skladu sa članovima 55., 56., 57., 58., 59. i 60. Nad radom zakupaca odnosno trgovaca koji obavljaju trgovinsku djelatnost u pijačnim propisima vrši nadležna tržišna inspekcija i drugi inspekcijski organi u skladu sa ovlaštenjima.

 

 

Član 9.

 

Zakupci u okviru prodajnih prostora, tezgi, prodajnih stolova, klupa, na tržnici-pijaci dužni su:

 • Obezbijediti ispravnu i baždarenu vagu postavljenu na vidno mjesto, ukoliko to zahtjeva vrsta robe koja se prodaje,
 • Da na vidno mjesto istaknu cijenu robe,
 • Naplaćivati robu po istaknutim cijenama, tačno mjeriti (vagati) robu, a za opravdane i blagovremene reklamacije kupaca izvršiti zamjenu novom robom ili kupcu vratiti iznos plaćen za tu robu,
 • Da istaknu firmu i sjedište pravnog lica, odnosno ime i prezime sa adresom fizičkog lica,
 • Da se prema potrošačima, kao i osoblju zakupodavca ponašaju i ophode pristojno i korektno,
 • Da odlažu smeće u za to određeni prostor-kontejner,
 • Da održavaju ličnu higijenju.

Pored gore navedenog, korisnici usluga u okviru tržnice-pijace na tezgama-vitrinama dužni su:

 • Na uočljiv način istaći ime i prezime i numeracije prodajnog mjesta-tezge,
 • Zaključiti Ugovor o zakupu prodajnog mjesta i opreme, a produženje-rezervacije izvršiti od 1 do 5-og za tekući mjesec i zakupljeni prostror-tezgu koristiti svakodnevno,
 • Izuzetno od prethodnog stava, pijačna tezga-oprema izdaje se drugom korisniku na jednodnevnu upotrebu ukoliko se isti ne pojavi u određenom vremenu, a najdalje do 10 sati tekućeg dana ili se zaključuje Ugovor sa novim korisnikom.

 

 

3.

 

                                                      Član 10.

 

Zakupac prostora ne može koristiti usluge suprotno od odredbi ovog Tržno-pijačnog reda, niti ustupiti prostor i opremu drugom licu odnosno istu otuđiti, u suprotnom Ugovor o zakupu se smatra automatski raskinutim, u kom slučaju komisija zakupodavca u roku od 3 (tri) dana preuzima prostor. Ukoliko su u pitanju korisnici-zakupci pijačnih tezgi-opreme ista se preuzima odmah i izdaje novom korisniku, a u slučaju poslovnih prostora vrši se komisijska primopredaja i pečaćenje prostora.

 

Član 11.

 

Na tržnicama-pijacama su zabranjeni svi vidovi narušavanja konkurencije (monopolističko djelovanje, nelegalna konkurencija, špekulacija i sl.).

 

 

Član 12.

 

Tržnica na malo-pijaca raspolaže sa:

 • Odgovarajući prostor za spremanje i čuvanje vaga, suncobrana i ostalog pribora kojim se služe prodavci,
 • Prostor za sanitarni i veterinarski pregled namirnica,
 • Poseban prostor za odlaganje otpadaka,
 • Pomoćnu prostoriju namijenjenu za higijensko-sanitarne potrebe za zaposlena lica u tržnici
 • Gardarobu za smještaj odjeće i obuće,
 • Odvojene pomoćne prostorije namijenjene za higijensko-sanitarne potrebe prodavaca i kupaca robe,
 • Priključak za javnu vodovodnu, odvodnu i električnu mrežu,
 • Istaknut izvod iz tržnog reda,
 • Ispravnu kontrolnu vagu dostupnu svakom potrošaču, postavljenu na vidno mjesto sa određenim oznakama,
 • Odgovarajući pristup teretnim vozilima.

 

 

Član 13.

 

Društvo održava sanitarno-higijenske uslove i stara se o čistoči prostora na pijaci i u tržnici koji nisu izdati zakupcima poslovnih prostora. U zakupljenim poslovnim prostorima sanitarne uslove

i čistoću održavaju zakupci.

Nakon završetka radnog vremena zakupodavac uklanja smeće sa cijelog prostora tržnice-pijace i ostalo odlaže na za to određeno mjesto-kontejner, a zatim svakodnevno po potrebi odvozi na deponiju.

Svakodnevno nakon uklanjanja smeća vrši se pranje otvorene tržnice-pijace, čiste tezge i vitrine, čiste vage i utezi itd.

Društvo u zimskom periodu čisti snijeg i led po potrebi, otvoreni prostor pijace posipa solju, radi omogućavanja normalnog poslovanja pijace.

 

 

 

 

4.

 

Član 14.

 

Zabranjeno je zakupcima i posjetiocima na tržnici-pijaci da:

 • Da unose proizvode u poslovne prostorije koja je namijenjena za prodaju za vrijeme radnog vremena tržnice-pijace i druge slične radnje kojima se ometa normalan rad i kretanje građana-kupaca,
 • Drže ambalažu oko prostora u tržnici-pijaci,
 • Se nepristojno i nekorektno ponašaju,
 • Narušavaju red i mir (vika, svađa, tuča i sl.),
 • Bacaju otpatke van prostora za smeće, pljuju i sl.,
 • Izlažu i prodaju robu na tlu tržnice-pijace,
 • Nepropisno upotrebljavaju električnu energiju i upotrebljavaju istu za grijanje prostora i loženje vatre na otvorenoj pijaci, kao i preduzimanju drugih radnji koje mogu izazvati požar,
 • Uvode pse i druge životinje u objekat tržnice i otvorene pijace.

 

 

Član 15.

 

Radno vrijeme tržnice-pijace: u zimskoj sezoni radnim danom od 07-16 sati, nedjeljom od 07-13 sati, a u ljetnoj sezoni radnim danom od 07-17 sati, nedjeljom od 07-14 sati.

Prema potrebi i Odluci nadležnog organa može se odrediti drugačije radno vrijeme.

Dostava robe na tržnici-pijaci odnosno istovar-utovar vrši se svakim danom do 08 sati i od 15 -16.30 sati.

Prodaja rabljenih automobila vrši se jedan dan u sedmici i to nedjeljom od 07-14 sati, a po potrebi može se vršiti i svaki dan u sedmici u toku radnog vremena pijace.

Prodaja uglja i drva iz teretnih motornih vozila - kamiona i kombija vrši se svaki dan u sedmici u toku radnog vremena pijace.

 

Član 16.

 

Prodajni stolovi moraju biti postavljeni tako da između njih ostane najmanje 1,5 m slobodnog prostora za nesmetano kretanje kupaca-prodavaca.

 

Član 17.

 

Zakupci su obavezni da preuzeta prodajna mjesta koriste namjenski za obavljanje dozvoljene djelatnosti i da se pridržavaju tržnog reda.

 

Član 18.

 

Nepridržavanje tržnog reda od strane zakupaca povlači automatski raskid Ugovora i zakupac je saglasan da se bez otkaznog roka Ugovor smatra raskinutim, pa  je zakupac dužan da u roku od tri dana od dostavljanja otkaza poslovni prostor (boks) preda zakupodavcu, a dok su zakupci pijačnog prostora-opreme (pijačna tezga-vitrina) dužni osloboditi prostor i predati opremu odmah, tj. istog dana po učinjenoj povredi ovog Tržno-pijačnog reda, radi izdavanja novom korisniku.

 

 

 

5.

 

Član 19.

 

Društvo kao zakupodavac i korisnici usluga dužni su se pridržavati utvrđenog pijačnog reda. Nepridržavanje odredbi pijačnog reda, a koje se odnose na asortiman proizvoda i uslove za obavljanje trgovine na tržno-pijačnim stolovima-vitrinama koji je dozvoljen pijačnim redom, povlači odgovornost zakupca.

 

Član 20.

 

Visina naknade za korištenje pijačnog mjesta regulisana je Cjenovnikom zakupnina za korištenje opreme i tržno-pijačnog prostora Društva, koji je rađen na osnovu Saglasnosti na visinu zakupnina za iznajmljivanje poslovnih prostora, opreme i tržno-pijačnog prostora u vlasništvu DD „Tržnice-pijace“ Tuzla date od strane Službe za budžet, finansije i poduzetništvo Općine Tuzla broj: 04-27/02 od 23.01.2002. godine.

 

Član 21.

 

Sastavni dio ovog Tržno-pijačnog reda čini šematski raspored prodajnih mjesta na pijaci.

 

Član 22.

 

Pristup i parkiranje ispred pijačnog prostora regulisani su Odlukom Općinskog vijeća Tuzla o javnim parkiralištima.

Član 23.

 

Inspekcijski nadzor u provođenju Zakona o unutrašnjoj trgovini u skladu sa članovima 55, 56,  57, 58, 59, 60, 61 i 62, nad radom zakupaca odnosno trgovaca koji obavljaju trgovinsku djelatnost u pijačnim prostorima vrši nadležna tržišna inspekcija i drugi inspekcijski organi u skladu sa ovlaštenjima.

Član 24.

 

Ovaj Tržno-pijačni red stupa na snagu narednog dana od dana dobijanja saglasnosti od strane Gradske službe nadležne za komunalne poslove.

 

Član 25.

 

Danom donošenja ovog Tržno-pijačnog reda prestaje da važi Tržno-pijačni red broj: 268/05 od 05.07.2005. godine.

Član 26.

 

Ovaj Tržno-pijačni red će po stupanju na snagu biti istaknut na vidno mjesto u okviru objekta „Tržnice-pijace“ d.o.o. za usluge i trgovinu.

 

Broj: 130/16

Tuzla, 02.02.2016. godine

                                                                          D I R E K T O R

                                                                          

                                                                            __________________________

                                                                             Kurević Edhem, dipl.ing.maš.

Slika

Naslov

Podnaslov

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
0 0